Θέματα για Γιατρούς

Πληροφορίες για την αιμοκάθαρση-Επιπλοκές

Γενικές πληροφορίες Η απόφαση για έναρξη εξωνεφρικής κάθαρσης βασίζεται στο συνδυασμό κλινικών και βιοχημικών παραμέτρων. Κλινικά ευρήματα και καταστάσεις που συνηγορούν για έναρξη εξωνεφρικής κάθαρσης είναι η ύπαρξη πνευμονικού οιδήματος, δυσρύθμιστης αρτηριακής πίεσης, υπερκαλιαιμίας, περικαρδίτιδας και εγκεφαλοπάθειας. Όμως σχετική ένδειξη…

Περισσότερα...

Αιμοκάθαρση-Επιπλοκές

Υποτασικά επεισόδια Τα υποτασικά επεισόδια κατά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης με τεχνητό νεφρό απαντούν σε ποσοστό 15-50% των συνεδριών αιμοκάθαρσης και συμβάλλουν σημαντικά στην αυξημένη θνησιμότητα των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών Τα υποτασικά επεισόδια κατά τη συνεδρία κάθαρσης είναι κακός προγνωστικός παράγοντας για…

Περισσότερα...

Σύγκριση αιμοκάθαρσης-Αιμοδιαδιήθησης

Η ετήσια θνητότητα των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου που αντιμετωπίζεται με αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα για 4 ώρες κάθε φορά είναι 10-22%. Παράγοντες που επηρεάζουν την θνητότητα είναι η προχωρημένη ηλικία και οι συννοσηρές καταστάσεις που…

Περισσότερα...

Σύνθεση διαλύματος αιμοκάθαρσης

Η σύνθεση του διαλύματος αιμοκάθαρσης για να φτάσει στη σημερινή του μορφή, έχει περάσει από σημαντικές μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου. Έτσι τα HCO3- που σήμερα χρησιμοποιούνται ήταν τα πρώτα που χρησιμοποιήθηκαν στο διάλυμα της αιμοκάθαρσης, όμως σύντομα αντικαταστάθηκαν από…

Περισσότερα...

Λοιμώξεις που σχετίζονται με την παρουσία κεντρικών φλεβικών καθετήρων αιμοκάθαρσης

Εισαγωγή Οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα, ευθύνονται για το 90% των νοσοκομειακών λοιμώξεων (βακτηριαιμιών), από τις οποίες, στους ασθενείς υψηλού κινδύνου, το 10-20% έχει θανατηφόρο έκβαση. Αντίστοιχα οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες αιμοκάθαρσης αποτελούν ακόμη και σήμερα σημαντικό μέσο…

Περισσότερα...

Κυψελιδικός αερισμός – Μεταφορά οξυγόνου

Κυψελιδικός αερισμός Η PaO2 φυσιολογικά και σε όρθια θέση ισούται με: 104,2-0,27 x Ηλικία, ενώ σε ύπτια θέση με: 103,2-0,42 x Ηλικία σε έτη. Η κυψελιδο-αρτηριακή διαφορά εξαρτάται από την ηλικία: P(A-a)O2=2,5+0,21 x Ηλικία σε έτη. Φυσιολογική κυψελιδο-αρτηριακή διαφορά Ο2…

Περισσότερα...

Ορθοστατική υπόταση και υπέρταση

Η ορθοστατική υπόταση συμβαίνει όταν η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται από την αλλαγή της θέσης από την οριζόντια στην όρθια και όταν η μεταβολή αυτή είναι για τη συστολική >20 mmHg και για τη διαστολική >10 mmHg. Αυτή είναι κλινικά σημαντική…

Περισσότερα...

Κρεατίνη – κρεατινίνη – φώσφορος

Η κρεατίνη είναι ένα αμινοξύ [NH2-C(NH)-NCH2(COOH)-CH3] το οποίο δεν βρίσκεται στα λευκώματα, αλλά στους μύες των σπονδυλωτών ζώων, τόσο σε ελεύθερη μορφή, όσο και ως φωσφοκρεατίνη. Το ήμισυ της κρεατίνης του οργανισμού προέρχεται από τις τροφές (κυρίως από το κόκκινο…

Περισσότερα...

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια από ραβδομυόλυση

Εισαγωγή Η ραβδομυόλυση ευθύνεται για το 5-7% των οξέων νεφρικών βλαβών (ΟΝΒ), όμως είναι πιθανό να είναι πολύ πιο συχνή. Το 16,5% των περιπτώσεων με ραβδομυόλυση διαπιστώθηκε ότι συνοδεύεται από ΟΝΒ, αν και άλλοι διαπίστωσαν υψηλότερη συχνότητα (33%), βέβαια σε…

Περισσότερα...