Οδηγίες για αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις και καθετήρες αιμοκάθαρσης

Μία αρτηριοφλεβική αναστόμωση (φίστουλα) ή και ο καθετήρες αιμοκάθαρσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την χορήγηση παρεντερικής φαρμακευτικής αγωγής

Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ή και φλεβική παρακέντηση, δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται στο άκρο που έχει φίστουλα, εκτός από την περίπτωση έκτακτης ανάγκης και εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτική λύση

Φίστουλα χωρίς ροίζο δεν πρέπει να παρακεντείται, διότι είναι προφανές ότι δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Επιβάλλεται έλεγχος για διαπίστωση πιθανά στένωσης της αναστόμωσης ή εμποδίου στην αποχέτευση του αίματος στην καρδιά

Ροίζος υπάρχει μόνο στις φίστουλες και όχι στα μοσχεύματα, διότι στις φίστουλες το αίμα που ρέει με δύναμη από μία αρτηρία μεταπίπτει στη φλέβα που έχει άτονο και λεπτό τοίχωμα (χαλαρό), το οποίο κατά την είσοδο του αίματος δημιουργεί την αίσθηση αυτή. Αντίθετα το μόσχευμα που έχει σκληρό τοίχωμα δεν μπορεί να δώσει την αίσθηση αυτή από την εισροή του αίματος από την αρτηρία

Φύσημα ακούγεται τόσο στο μόσχευμα, όσο και στη φίστουλα (στο μόσχευμα είναι εντονότερο)

.

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα επιπλοκών από τον καθετήρα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάμετρος και το μήκος του (λ.χ. στη χορήγηση διαλύματος μικρού όγκου, στον επαν-ηπαρινισμό του κ.ά)

Ο βέλτιστος χρόνος παραμονής ενός προσωρινού φλεβικού καθετήρα αιμοκάθαρσης είναι άγνωστος. Θα πρέπει να γίνεται συνεχής και συχνή παρακολούθηση της περιοχής της πρόσβασης. Ανάλογα με τον τύπο του καθετήρα, συνήθως πρέπει να αφαιρείται σε επτά ημέρες. Εάν όχι, θα πρέπει να αξιολογείται κάθε 24 ώρες και αναλόγως να παραμένει ή να αφαιρείται

Οι καθετήρες αιμοκάθαρσης θα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως όταν τίθεται υπόνοια μόλυνσης ή επιπλοκής ή όταν δεν είναι πλέον απαραίτητοι για την αιμοκάθαρση

Η ακτινογραφική επιβεβαίωση της θέσης του καθετήρα αιμοκάθαρσης θα πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη της θεραπείας με αιμοκάθαρση

Εφίσταται η προσοχή κατά την αφαίρεση του καθετήρα αιμοκάθαρσης, λαμβάνοντας υπόψη προφυλάξεις για την πιθανότητα εμβολής αέρα. Θα πρέπει να εφαρμόζεται πίεση έως ότου επιτευχθεί αιμόσταση

Η παρακέντηση του μοσχεύματος πρέπει να γίνεται 30 ημέρες μετά την τοποθέτησή του, επειδή τότε ολοκληρώνεται η επιθηλιοποίησή του
Χέρι με φίστουλα που έχει οίδημα και ισχαιμία περιφερικά της αναστόμωσης, πρέπει να αντιμετωπίζεται με κλείσιμο της φίστουλα (υπάρχει υποκλοπή)